Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Ταχυμεταφορών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία μας, ήτοι ως ενδεικτικά αναφερομένων πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων, τα οποία συλλέγονται από την ΑΡΓΟΣ Α.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών δραστηριοτήτων της.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και να μην συνεργαστεί με την εταιρεία μας ή να ζητήσει γραπτώς την εναντίωσή του ως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον όρο βέβαια ότι η εναντίωση αυτή δεν θα οδηγεί σε παραβίαση άλλων κείμενων διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω και με σκοπό την πλήρη κατανόηση από μέρους του καταναλωτικού κοινού των ενεργειών προσαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα της εταιρείας μας:

- Ομοίως υπάρχει απόλυτος σεβασμός της ιδιωτικότητας του υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε μορφή εργασίας και συλλογή προσωπικών δεδομένων με κάθε διαδικασία αποφυγής γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους. Και εδώ υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία μόνο από τις αρμόδιες αρχές φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και της πιθανότητας δικαστικής διαμάχης.

- Η ΑΡΓΟΣ Α.Ε. δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων στα πλαίσια της εταιρικής της δραστηριότητας σε τρίτες εταιρείες, στις οποίες και αναθέτει την επεξεργασία για λογαριασμό της όπως πχ. πράκτορες του δικτύου καταστημάτων, συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων, εταιρίες διεξαγωγής ερευνών αγοράς και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Οποτεδήποτε γίνει κάτι τέτοιο η εταιρεία μας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι στους τρίτους για την τήρηση της εν λόγω νομοθεσίας διασφαλίζοντας με ειδικές συμβάσεις και αυστηρούς όρους τη νόμιμη συμπεριφορά και των τρίτων συνεργατών έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

Επιπροσθέτως, σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε τεχνικό-πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες. Επίσης οι χώροι της εταιρείας είναι εφοδιασμένοι με τεχνικά και ανθρώπινα μέσα ύψιστης ασφαλείας πχ κάμερες, φύλαξη από ειδική εταιρεία, πόρτες ασφαλείας.

Έχουν ήδη τοποθετηθεί αρμόδιος Υπεύθυνος Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ο κ Κούκνης (τηλ: 2106690430, email: ekouknis@argoscom.gr ) καθώς και το υπαλληλικό μας προσωπικό είναι ήδη πλήρως ενημερωμένο για την ανάγκη αυξημένης προστασίας των δεδομένων.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, όποτε κριθεί σκόπιμο από την εταιρεία μας να λάβει χώρα, θα αναρτάται υποχρεωτικά προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων στην ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε πάντοτε άμεση πρόσβαση και γνώση αυτής.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΑΡΓΟΣ Α.Ε., με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η ΑΡΓΟΣ A.E.

Η ΑΡΓΟΣ A.E. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την πρακτόρευση και διανομή εφημερίδων και περιοδικών και είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρακτορείο διανομής Τύπου στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και παρέχει B2B & B2C υπηρεσίες.

Πρακτόρευση

Η εταιρεία ΑΡΓΟΣ δραστηριοποιείται από το 1999 στον τομέα πρακτόρευσης και διανομής εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού τύπου. Στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις. Διανέμει τον τύπο Πανελλαδικά μέσω 105 αντιπροσώπων σε 4.500 Σημεία Πώλησης.

Διεύθυνση

'Αργος Α.Ε.
20o χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί
TK 19400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3078301000
www.argoscom.gr
email: info@argoscom.gr
Τηλ.: 2106690560 - Fax: 2106690699